pin2

חומרים

דומים אבל שונים

מנדלה

להיות חלק מקבוצה

בעיות חברתיות


מיומנויות חברתיות נחוצות לאדם על מנת ליצור אינטראקציה חברתית יעילה. הכישורים הנחוצים לאינטראקציה חברתית כוללים יכולת לווסת רגשות ולהגיב בהתאם לסיטואציה החברתית, עמידה בתסכול, יכולת לקבל ולפעול לפי נורמות חברתיות מקובלות, יכולת ליזום ולהשתלב בקבוצה ולהיות אמפטי ורגיש לאחר.

התערבות בגיל מוקדם מאפשרת מניעה של בעיות חברתיות לאורך זמן. ילדים שמתקשים ביצירת מערכות יחסים חברתיות מגלים קושי בהבנת סיטואציות, קושי בפתרון בעיות וכתוצאה מכך מגיבים לעתים קרובות באלימות או חשופים להצקות.

הטיפול ברכישת מיומנויות חברתיות מבוסס על עקרונות השיטה הקוגניטיבית התנהגותית, לימוד הקשר בין מחשבות, רגשות והתנהגות.

שימת דגש על הקשיים החברתיים על רקע חסך רגשי או חסך חברתי: היפגעות, פגיעה באחר, חוסר הבנה חברתית, ויתור על העצמי, ויתור על האחר, חוסר קישורי שיחה.

יינתן דגש על שיתוף בחוויות אישיות ובמצוקות, מד רגשות, מצב הרוח, מיומנויות חברתיות, תפקוד בקבוצת השווים, חיזוקים חיוביים , דימוי וביטחון העצמי, הרפיה ודמיון מודרך.

קבוצות טיפוליות 

פרטים על קבוצת כישוריים חברתיים